Nhân sự tiêu biểu
-Kỹ Sư  : Vũ Thành Huế 
-Chức vụ: Giám đốc
-Nhiệm vụ: Quản lý chung 

Vũ thành Huế

 
 
-Thạc sĩ Nguyễn Hữu Tuân
-Chức vụ: Phó Giám Đốc
-Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật công trình 

Ths. Nguyễn Hữu Tuân

 

 
-Kiến trúc sư Nguyễn Viết Hùng
-Chức vụ: PGĐ thiết kế
-Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế kiến trúc

KTS. Ngô Minh Tiến

 

 
-Kỹ sư Mai Lại Tiếp
-Chức vụ: Phó phòng thiết kế
-Nhiệm vụ: Quản lý thiết kế

Mai Lại Tiếp

 

 

-Kỹ sư  Trần  Ngọc Phú
-Chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật thi công
-Nhiệm vụ: Quản lý kỹ thuật thi công

Trần Ngọc Phú

 

 

-Kỹ sư : Đặng Thế Bảo
-Chức vụ: Quản Lý thi công
-Nhiệm vụ: Quản lý thi công

Đặng Thế Bảo

 

Các tin khác